Публічний договір (оферта)
прo користування послугами PRO Development
(редакція дійсна з 19 січня 2021 року)
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮДЕКС» , іменований надалі по тексту – «Виконавець» або «PRO Development», пропонує будь-якій юридичній особі або фізичній особі- підприємцю або фізичній особі, іменованій надалі по тексту «Замовник», укласти Публічний договір (оферту) прo користування послугами PRO Development.

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Публічний договір (оферту) прo користування послугами PRO Development про таке:
1. Загальні положення
1.1. Цей документ є офіційною пропозицією (офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮДЕКС» Замовнику укласти Публічний договір (оферту) прo користування послугами PRO Development (надалі по тексту – Договір/Оферта).

1.2. Договір укладається шляхом надання згоди Замовником на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцептуванням всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

1.4. Всі умови Договору, викладені в цій Оферті, є обов’язковими для Сторін.

1.5. Здійснюючи оплату послуг Виконавця, передбачених цим Договором та зазначених на сайті https://udex.pm/prodevelopment/ (надалі по тексту – Сайт), Замовник висловлює повне і безумовне прийняття всіх умов цього Договору, відповідно до положень статті 642 Цивільного кодексу України (акцепт оферти).

1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він має право не укладати цей Договір. Відповідно, Замовник, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору.

1.7. Оферта визначає умови користування будь-якими послугами PRO Development, крім послуг, що надаються в рамках окремого договору.
Договір укладається шляхом надання згоди Замовником на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцептуванням всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
2. Предмет договору
2.1. Відповідно до умов цього Договору PRO Development зобов’язується в порядку та на умовах визначених цим Договором надати Замовникові послуги, які були оформлені ним шляхом бронювання їх на Сайті PRO Development або іншим способом (наприклад, участь у комплексних програмах навчання, отримання особистих консультацій, відвідування заходів, лекцій, занять, сесій, зустрічей, майстер-класів, інтенсивів, вебінарів та т.п.) (надалі по тексту – Послуги), а Замовник зобов’язується здійснити оплату на умовах, визначених цим Договором.

2.2. Конкретний перелік доступних Послуг PRO Development, їх характеристика, формат (спосіб) надання, обсяг, опис, строки, вартість, умови та особливості отримання Послуг наведено на Сайті.

2.3. Послуги по Договору можуть включати групову та/або індивідуальну роботу, виконання самостійних завдань, практичних завдань, а також відвідування занять та заходів, що є частиною процесу надання Послуг. Обсяг доступних опцій та додаткових послуг залежить від конкретно обраної Послуги Замовником на Сайті.
3. Акцепт оферти
3.1. Щоб скористатися послугами PRO Development, Замовник повинен акцептувати оферту - тобто прийняти все без винятку умови цього Договору.

3.2. Підтвердженням повного та безумовного акцептування Договору є:
а) оплата вартості Послуг PRO Development, або
b) фактичним користуванням Послугами PRO Development (за першою подією).

3.3. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту оплати Замовником замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, акцепт оферти прирівнюється до укладання договору у простій письмовій формі без необхідності підписання письмового примірника Сторонами та такий Договір має юридичну силу і має виконуватися Сторонами.

3.4. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оплати Замовником замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором.

3.5. Якщо Замовник не погоджується з умовами Договору, – він має припинити користуватися Послугами PRO Development та запитати повернення сплачених грошових коштів у встановленому Договором порядку.

3.6. Замовник оформляючи замовлення на Послуги через Сайт PRO Development та укладаючи Договір (акцепт оферти) автоматично:

a) погоджується з повним та безумовним прийняттям положень умов цього Договору та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору;

b) дає свою згоду на отримання від PRO Development та/або його партнерів повідомлень електронною поштою (e-mail), через служби коротких повідомлень (SMS) та/або через інші месенджери (Viber, Telegram, WhatsApp тощо) що стосуються надання послуг у рамках цього Договору;

c) дає згоду PRO Development та/або його партнерам на передачу його персональних даних без письмового повідомлення про факт передачі, Виконавцем третім особам, для здійснення розсилання повідомлень електронною поштою (e-mail), через служби коротких повідомлень (SMS) та/або через інші месенджери (Viber, Telegram, WhatsApp тощо), що стосуються надання послуг у рамках цього Договору;

d) дає згоду PRO Development та його партнерам на обробку персональної інформації, відповідно до умов Договору та Політики конфіденційності та збору персональних даних PRO Development.
4. Права та обов'язки сторін
4.1. PRO Development зобов’язаний:

4.1.1. Надати Замовнику Послуги у порядку та строки, передбачені цим Договором.

4.1.2. Повідомляти Замовника, за його вимогою, про хід виконання цього
Договору.

4.1.3. Не допускати розголошення конфіденційної особистої інформації та персональних даних Замовника, що стали відомі Виконавцю, при виконанні обов'язків за цим Договором, крім випадків, передбачених цим договором, Політикою конфіденційності та збору персональних даних PRO Development та законом.

4.2. PRO Development має право:

4.2.1. Використовувати особисту інформацію Замовника, представлену останнім будь-яким способом, який не суперечить законодавству та обробляти персональні дані Замовника, під час укладання та виконання цього Договору, а також вносити їх до власної бази персональних даних в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних».

4.2.2. Консультувати Замовника під час оформлення /підтвердження/ оплати вартості Послуг, у тому числі самостійно зв'язуватися з Замовником за електронною поштою (e-mail), через служби коротких повідомлень (SMS) або через інші месенджери (Viber, Telegram, WhatsApp тощо) або телефонним номером, вказаним Замовником під час оформлення бронювання Послуг на Сайті PRO Development.

4.2.3. У будь-який час змінювати умови цієї Оферти в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Замовника, шляхом публікації Оферти в новій редакції та/або змін до ней на Сайті PRO Development. 

4.2.4. Залучати третіх осіб до виконання юридичних та інших дій, пов’язаних із наданням Замовнику Послуг та отриманням платежів за Договором, без погодження таких дій Виконавця із Замовником.

4.2.5. Переуступати чи іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають із його відносин з Замовником, третім особам за умови дотримання передбачених діючим законодавством прав та інтересів Замовника.

4.2.6. У випадку порушення Замовником умов цієї Оферти, PRO Development має право блокувати Замовника та/або обліковий запис Замовника, або іншим чином обмежити доступ до Сайту PRO Development з направлення повідомлення про це на електрону пошту Замовника або без такого повідомлення.

4.2.7. У разі необхідності (запровадження карантину та/або інших об’єктивних причин) на власний розсуд змінити формат (спосіб) надання Послуг з «офлайн» (у вигляді живих зустрічей) на «онлайн» (дистанційно), і це не буде вважатися порушенням Договору з боку PRO Development або відступом від умов цього Договору. Формат надання послуг не впливає на їх первісну вартість та Виконавець не перераховує вартість Послуг у разі зміни формату (способу) їх надання.

4.2.8. В односторонньому порядку переносити дату та час надання Послуг (проведення занять, лекцій, сесій, зустрічей, майстер-класів, інтенсивів, вебінарів, тощо) і це не вважається порушенням Договору з боку PRO Development.

4.2.9. Обмежувати термін надання доступу до матеріалів Послуги, що не є порушенням умов договору з боку Виконавця.

4.3. Замовник зобов’язаний:

4.3.1. Надати Виконавцю в установленому Договором порядку дозвіл на збір, обробку та передачу власних персональних даних

4.3.2. Регулярно перевіряти умови цієї Оферти на предмет змін та/або доповнень на Сайті PRO Development. Продовження використання Сайту PRO Development Замовником після внесення PRO Development змін та/або доповнень до Оферти означає безумовне та повне прийняття та згоду Замовника з такими змінами та доповненнями.

4.3.3. Надати згоду на отримання повідомлень електронною поштою (e-mail), через служби коротких повідомлень (SMS) або через інші месенджери (Viber, Telegram, WhatsApp тощо), що стосуються надання послуг у рамках цього Договору.

4.3.4. Перевірити правильність написання своїх персональних даних та/або персональних даних особи, яку представляє Замовник на законних підставах.

4.3.5. Внести плату за Послуги PRO Development на умовах 100% передоплати в розмірах, визначених Вартістю Послуг Виконавця.

4.3.6. Прийняти надані відповідно до цього Договору Послуги PRO Development.

4.3.7. Виконувати всі правила та умови, з якими PRO Development може запропонувати окремо ознайомитись у процесі оформлення замовлення Послуг або отримання Послуг (наприклад, правила відвідування заходів, участі у заняттях або спілкування у спільних чатах та інше).

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Отримати Послуги Виконавця у порядку та строки, передбачені цим Договором.
5.Вартість послуг, форма та порядок розрахунків
5.1. Вартість Послуг PRO Development вказуються на Сайті для кожного виду Послуг окремо в момент початку бронювання Послуги через Сайт, або повідомляється Замовнику шляхом надсилання електронного повідомлення або іншим обраним PRO Development способом, при цьому вартість Послуг включає лише ті Послуги, які прямо вказані на сторінці з описом Послуги на Сайті, що був обраний Замовником.

5.2. Вартість Послуг PRO Development може встановлюватися у національній валюті та/або валютному еквіваленті (розрахунок здійснюється по курсу Національного банку України) та зазначається на Сайті або в надісланих повідомленнях Замовнику.

5.3. Замовник перераховує ціну вартості вибраної Послуги PRO Development у порядку 100% та не пізніше дня початку старту надання Послуг, що зазначений на Сайті PRO Development. 

5.4. Спосіб оплати визначається PRO Development та доводиться до відома Замовника шляхом надсилання електронного повідомлення або іншим обраним PRO Development способом, для більш детальної та вичерпної інформації про доступні способи платежів Замовнику необхідно звернутися до PRO Development по телефонам вказаним на Сайті.

5.5. PRO Development має право надавати як один, так і кілька варіантів способів оплати. PRO Development має право в будь-який час та на свій розсуд змінювати / видаляти будь-які методи оплати без зобов'язання будь-яких повідомлень та внесення змін до цього Договору.

5.6. При вибраному методі оплати платіжною карткою Замовник вказує інформацію, пов'язану з його платіжною карткою та дає згоду PRO Development / Платіжній Системі на обробку своїх персональних та платіжних даних при переказі грошових коштів за обраний вид Послуг.

5.7. Вибравши та підтвердивши метод оплати, Замовник уповноважує PRO Development / Платіжну систему списати із зазначеної ним платіжної картки / банківського рахунку, через обраний метод оплати, повну вартість Послуги, вказану на Сайті, включаючи комісії, відповідні націнки за переказ коштів, суму можливої конвертації та курсової різниці, що будуть застосовані до проведення оплати, а також уповноважує зазначених осіб використовувати платіжні та персональні дані для (i) оплати вартості Послуг, (ii) обробки повернення платежів, якщо це необхідно, та (iii) для інших цілей, необхідних для виконання умов цього Договору. Замовник повністю усвідомлює та погоджується з тим, що на момент оплати Послуг PRO Development невідомий розмір додаткових витрат за обробку платіжних транзакцій.

5.8. Замовник розуміє та підтверджує, що:

a) оплачуючи вартість Послуг PRO Development та користуючись Послугами PRO Development (наприклад, участь у комплексних програмах навчання, отримання особистих консультацій, відвідування заходів, лекцій, занять, сесій, зустрічей, майстер-класів, інтенсивів, вебінарів та т.п), Замовник укладає з PRO Development цей Договір на умовах, зазначених у цьому Договорі та додатках до нього;

b) пропустивши одне або кілька занять програми (лекцію, сесію, модуль, захід тощо) не по вині PRO Development, вартість пропущених Замовником занять програми не підлягає поверненню;

c) оплачуючи вартість Послуг через банківський термінал або касу фінансової установи, він зобов’язується повідомити PRO Development про платіж і надіслати зображення документів, що підтверджують оплату. Це потрібно для того, щоб вчасно прийняти або ідентифікувати оплату та розпочати надання Послуг.

d) PRO Development має право запитати у Замовника, а Замовник зобов'язується надати банківську виписку для вирішення спірних фінансових питань, пов'язаних з оплатою вартості Послуг, з поверненням коштів у випадках, передбачених законом та/або умовами цього Договору, а також для вирішення інших спірних фінансових питань;

e) при створенні/оформленні заявки на оплату Послуг кошти на платіжній картці можуть блокуватися з подальшим списанням. Замовник зобов'язується вжити всіх заходів для того, щоб списання коштів з платіжної картки було можливим та доступним у будь-який час PRO Development (наприклад, усі обмеження та ліміти банку-емітента для здійснення оплати повинні бути зняті Замовником до моменту фактичного списання коштів з рахунку).

5.9. Днем оплати Послуг вважається день надходження коштів на банківський рахунок отримувача коштів.

5.10. У разі порушення Замовником термінів оплати вартості Послуг PRO Development має право не допускати Замовника до занять та призупинити надання Послуг до моменту погашення заборгованості.

5.11. У випадку, якщо Послуги не можуть бути надані з вини PRO Development, кошти, отримані PRO Development від Замовника як оплата Послуг, підлягають поверненню Замовникові протягом 50 (п’ятдесяти) календарних днів з дати початку надання Послуг або можуть бути зараховані в рахунок оплати наступних Послуг PRO Development.

5.12. Сторони погоджуються, що оплата згідно з рахунком/інвойсом одночасно є свідченням надання послуг по Договору в повному обсязі та їх прийняття, і підтвердженням кінцевих розрахунків між Сторонами.
6. Умови переносу терміну надання послуг, відмови та правила повернення коштів
6.1. Якщо Замовник не може скористатися оплаченими Послугами у запланований термін, він може скасувати дані Послуги та грошові кошти сплачені за ці Послуги можуть бути за заявою Замовника зараховані в рахунок оплати або часткової оплати наступних Послуг PRO Development, але виключно за умови направлення Замовником Виконавцю письмового повідомлення про це не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до запланованої дати початку надання раніше оплачених Послуг та оплати додаткового збору у розмірі 10 (десять) відсотків від первісної вартості скасованих Послуг.

6.2. Перенесення термінів надання Послуг можливе Замовником виключно протягом 6 (шести) місяців з дня скасування Послуг відповідно до умов п. 6.1. цього Договору та не більше одного разу.

6.3. Замовник має право відмовитись від Послуг не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до запланованої дати надання Послуг та оформити запит на повернення коштів, за вирахуванням комісій платіжних систем, пов'язаних із таким поверненням та витрат PRO Development, що визначені в п. 6.4. цього Договору. Після закінчення зазначеного терміну визначеного повернення грошових коштів не здійснюється.

6.4. Оскільки PRO Development несе витрати, пов'язані з організацією навчання, проведенням занять, консультацій та заходів (наприклад, оренда навчальних залів та місць проведення заходів, гонорар спікерів, запрошених експертів та інше), PRO Development утримує із суми повернення грошових коштів 10 (десять) відсотків від загальної вартості Послуг, як компенсацію витрат, пов'язаних з відмовою від отримання Послуг.

6.5. PRO Development зберігає за собою право та може встановлювати інші правила перенесення термінів надання послуг для окремих Послуг та повернення грошових коштів окремих Послуг та заходів, про що окремо зазначається на сторінці Сайту з описом (послуги чи заходу).

6.6. Для відмови від Послуг або перенесення термінів надання Послуг напишіть PRO Development за адресою, вказаною на Сайті, і PRO Development підтвердить отримання запиту email-повідомленням за адресою, вказаною Замовником під час оформлення Послуги. Якщо Замовник не отримає письмового підтвердження протягом 48 робочих годин з моменту відправки листа, Замовник повинен звернутися до PRO Development за телефонами, вказаними на Сайті.

6.7. При направленні запиту PRO Development для відмови від Послуг або перенесення термінів надання Послуг Замовник обов'язково зобов’язується зазначити наступні дані: ПІБ та email-повідомлення, вказані при оформленні замовлення; назву послуги (програми навчання, тренінгу або пакету послуг); дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмови від послуг, а також іншу необхідну інформацію. Замовник підтверджує, що ознайомився з цим розділом та розуміє, що, якщо він порушує порядок оформлення запиту або ж не надає Виконавцю зазначену інформацію, Виконавець зі своєї Сторони має право відмовити у поверненні коштів або перегляду термінів переносу Послуги та не розглядати заявку.

6.8. PRO Development не відшкодовує вартість неотриманих Послуг Замовником, якщо їх не було отримано з вини Замовника (наприклад, якщо Замовник пропустив одне або кілька занять, передбачених програмою навчання або ж не відвідав оплачену подію (воркшоп, інтенсив, конференцію та інше).

6.9. PRO Development залишає за собою право розірвати цей договір в односторонньому порядку з Замовником без вказівки причин за умови направлення останньому повідомлення та повернути Замовнику сплачені грошові кошти за Послуги відповідно до умов п. 5.11. цього Договору, без додаткового застосування будь-яких штрафних санкцій до Виконавця з боку Замовника.

6.10. PRO Development може у будь-який час припинити надання Послуг по цьому Договору та відрахувати Замовника з будь-якої програми, якщо Замовник:

a) грубо порушує умови навчання або умови Договору;

b) уникає виконання практичних завдань, передбачених програмою; 

c) відмовляється від виконання освітніх стандартів PRO Development;

d) систематично пропускає заняття, внаслідок чого виникають тривалі перерви у
заняттях;

e) не відвідує передбачені програмою заходи;

f) публікує у коментарях або іншим чином під час безпосереднього надання Послуг інформації, що розпалює міжнаціональні конфлікти, що містить нецензурні вислови або іншим чином ображає інших учасників (Замовників послуг) або лектора, чи публікації рекламної інформації.

g) під час безпосереднього надання Послуг у форматі (способі) надання послуг «офлайн» (у вигляді живих зустрічей) та/або «онлайн», з’являється у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння, що за думкою PRO Development впливає на можливість подальшого надання Послуг, порушує права третіх осіб чи вимоги законодавства.

6.11. У разі припинення надання Послуг Замовнику з причин, що визначені відповідно до п. 6.10. цього Договору, сплачені Замовником будь-які кошти не повертаються, та Замовник не має право пред’являти жодних претензій до PRO Development.
7. Інтелектуальна власність
7.1. Торгове найменування PRO Development належить ТОВ «ЮДЕКС», тому Замовник не можете використовувати його без письмової згоди PRO Development.

7.2. Всі матеріали, розміщені на Сайті PRO Development, а також матеріали, що надаються Замовнику під час надання Послуг (контент) є об'єктом авторського права, виключні права, використання якого належать компанії PRO Development (ТОВ «ЮДЕКС»), незалежно від факту реєстрації та території їхньої дії. 

7.3. Надання Замовнику доступу до сторінок Сайту не означає, що Користувачеві надається будь-яке право на використання об'єктів інтелектуальної власності PRO Development.

7.4. Користуючись Послугами, Замовник отримує право використовувати контент наданий в результаті надання Послуг виключно в особистих некомерційних цілях. Вартість комерційного використання авторських матеріалів оцінюється в сумі, еквівалентній 5 000 (п’яти) тисяч доларів США за один календарний місяць використання.

7.5. Копіювання, переробка, модифікація, повне або часткове використання, публічне відтворення та розповсюдження матеріалів, розміщених на Сайті, або наданих Замовнику під час навчання, так само як і використання контенту в комерційних цілях, без отримання письмового дозволу правовласника PRO Development (ТОВ «ЮДЕКС»), суворо заборонено та переслідується діючим законодавством.

7.6. Купівля доступу до контенту «в складчину» або передача облікових даних Замовнику для доступу до навчання третім особам заборонено, - це піратство.

7.7. Будь-яке порушення прав інтелектуальної власності переслідується відповідно до законодавства країни проживання порушника та міжнародним законодавством, і тягне за собою наступ адміністративної та/або кримінальної відповідальності. В у разі виявлення фактів незаконного використання нашої інтелектуальної власності (використання бренду; копіювання або переробка матеріалів курсу, або їхнє поширення; купівля доступу до курсу «в складчину» та передача облікових даних для доступу до (навчання третім особам та ін.), PRO Development має право в односторонньому порядку припинити надання послуг та заблокувати доступ до Послуг, без відшкодування вартості Послуг.

7.8. PRO Development має право на свій вибір вимагати від порушника повного відшкодування збитків, заподіяних таким порушенням або ж виплати порушником компенсації у розмірі подвійної плати за правомірне використання об'єктів інтелектуальної власності за кожний випадок неправомірного використання. У разі відмови порушника від добровільної виплати компенсації PRO Development має право звернутися до правоохоронних органів, ініціювати кримінальне переслідування порушника та стягнути грошову компенсацію у примусовому порядку.
8. Відповідальність
8.1. У разі порушення Сторонами зобов'язань Сторони несуть відповідальність у встановленому порядку.

8.2. Замовник несе відповідальність за достовірність та правильність реєстраційних та платіжних даних; використання третіми особами облікових даних для доступу до Послуг; незаконне використання авторських матеріалів; поширення наклепу про Виконавця; порушення строків платежу; порушення умов Договору та правил користування Послугами; втручання в роботу Сайту або спробу отримати доступ до Послуг в обхід вказівок PRO Development.

8.3. Сукупна відповідальність PRO Development за будь-яким позовом або претензією від Замовника обмежується вартістю послуги неналежної якості. Виконавець не несе відповідальності за: неможливість надання послуг з причин незалежних від PRO Development, включаючи форс-мажор, порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання та програмного забезпечення, яке не належить Виконавцю; порушення безпеки обладнання та програмного забезпечення, що використовується для отримання Послуг; втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо у цьому немає провини PRO Development; будь-які збитки третіх осіб, що виникли не з вини PRO Development.

8.4. У разі порушення PRO Development термінів надання Послуг відповідальність PRO Development обмежується виключно: продовженням термінів надання послуг або наданням послуг у нові терміни до повного виконання взятих на себе зобов'язань з боку PRO Development.

8.5. Якщо Замовник порушує умови Договору, він зобов'язаний відшкодувати усі збитки PRO Development, понесені у зв'язку з задоволенням претензій третіх осіб (чиї права були порушені з боку Замовника). PRO Development залишає за собою право надавати Замовнику претензії за втрати та інші вимоги в порядку регрес.

8.6. Сайти PRO Development та/або ТОВ «ЮДЕКС» можуть містити посилання на інші ресурси мережі Інтернет. Акцептуючи Оферту, Замовник погоджується, що PRO Development не несе жодної відповідальності за доступність цих ресурсів та їх контент, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням контенту цих ресурсів.

8.7. PRO Development не несе відповідальності, якщо користування Послугами не принесло Замовнику миттєве досягнення намічених цілей. 

8.8. Виконавець не несе відповідальності за розголошення конфіденційної та/або персональної інформації, наданої Замовником у загальнодоступній формі на сторінках Сайту, у спільнотах, групах або чатах проекту, у процесі користування послугами PRO Development та/або інших ресурсах, що пов’язані з надання Послуг по Договору.

8.9. Замовник несе особисту відповідальність за контент та матеріали, які можуть бути ним розміщені на Сайті, у спільнотах, групах або чатах проекту, у процесі користування послугами PRO Development. PRO Development не несе відповідальності за розміщені Замовником будь-яких матеріалів та не здійснюємо їх відстеження. 

8.10. Розміщуючи власний контент Замовник зобов'язаний дотримуватись вимог діючого законодавства. В будь-якому випадку, забороняється публікація контенту політичного, порнографічного, сексуального характеру, що пропагує насильство, садизм, дискримінацію, що містить загрози або наклеп. 

8.11. Крім того, контент, що розміщується Замовником, також не повинен порушувати прав третіх осіб і містити рекламу. Справжнє стосується майнових та особистих немайнових прав третіх осіб, зокрема прав інтелектуальної власності (наприклад, авторське право та права на товарний знак та торгове найменування). Зокрема, Замовник також зобов'язаний не порушувати прав третіх осіб під час розміщення коментарів/ відгуків, фото профілю або будь-яких картинок, які публікуються.

8.12. Контент та матеріали, які Замовником можуть бути розміщені ним у процесі користування Послугами PRO Development не повинні містити в собі рекламу. PRO Development має право у будь-який момент видалити або перемістити будь-який контент, розміщений Замовником, якщо за думкою PRO Development буде вирішено, що це порушує права третіх осіб чи вимоги законодавства.
9. Персональна інформація
9.1. PRO Development обробляє персональну інформацію Замовника відповідно до Політики конфіденційності та збору персональних даних PRO Development. Політика конфіденційності та збору персональних даних PRO Development регламентує збір, обробку, використання та захист персональної інформації. Замовник завжди можете знайти актуальну версію політики на Сайті. Користуючись сайтом або послугами, заповнюючи реєстраційні форми на Сайті, Замовник погоджується з Політикою конфіденційності та збору персональних даних PRO Development та дає згоду на збирання та обробку персональних даних на зазначених умовах.
10. Фото-, аудіо- та відеозйомка
10.1. Замовник користуючись Послугами PRO Development та приймаючи участь в заходах PRO Development (наприклад, участь у комплексних програмах навчання, отримання особистих консультацій відвідування заходів, лекцій, занять, сесій, зустрічей, майстер-класів, інтенсивів, вебінарів та т.п.) надає PRO Development згоду на:

a) організацію та ведення фото-, аудіо- та відеозйомки, а також веб-трансляцій відкритих занять та заходів (сесій, розборів та групових занять) за участю Замовника;

b) використання PRO Development фото- та відеоматеріалів, що містять зображення Замовника, а також голос Замовника і його виконання в рекламних цілях (у тому числі, на їх переробку та розміщення в соцмережах, мережі Інтернет, на Сайті PRO Development та на сайтах партнерів PRO Development).
11. Порядок вирішення спорів та порядок надсилання звернень
11.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором
Сторона, чиє право порушено, надсилає письмову претензію (вимогу) іншій Стороні.

11.2. Усі повідомлення, претензії, запити, заяви та інші офіційні матеріали (надалі по тексту – Звернення), що передбачені умовами цього Договору передаються Сторонами один одному виключно таким чином:

a) від PRO Development Замовникові - шляхом направлення на адресу електронної пошти зазначену Замовником на Сайті при оформленні бронювання Послуг або надану іншим способом.

b) від Замовника до PRO Development - шляхом направлення на адресу електронної пошти PRO Development, зазначену в цьому Договорі, у вигляді відсканованої копії, з обов'язковим подальшим надсиланням оригіналу Звернення на поштову адресу PRO Development, зазначену в цьому Договорі. Письмові Звернення, надіслані Замовником на адресу Виконавця, мають бути підписані Замовником. Письмові Звернення, які не підписані Замовником, Виконавцем до розгляду не приймаються.

11.3. Строк розгляду отриманого Звернення від Замовника до PRO Development складає 30 (тридцять) календарних днів з моменту отримання оригіналу Звернення PRO Development в письмовому вигляді, після чого PRO Development приймає одне з таких рішень: 

a) про незгоду зі Зверненням та про відмову в її задоволенні; 

b) про повну або часткову згоду зі Зверненням;

c) про повне або часткове задоволення вимог Замовника, викладених у Зверненні.

11.4. Сторона, чиє право порушено, має право звернутися з позовом до суду відповідно до
підвідомчості та підсудності встановленої вимогами чинного законодавства України.

11.5. Якщо будь-який судовий орган України, уповноважений розглядати це питання, визнає недійсність одного з положень укладеного Договору, відповідне положення буде виключено із Договору, із збереженням інших положень. Інші положення Договору, як і раніше, будуть дійсними і їх дотримання може забезпечуватися у судовому порядку.
12. Форс-мажор
12.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо їх виконанню перешкоджає надзвичайна та невідворотна обставина (непереборна сила), у тому числі, але не виключно: військових дій, заворушень або саботажу; стихійних лих; відключення електрики, інтернету чи телекомунікацій; чи державних обмежень. При цьому термін виконання зобов'язань за Договором відкладається пропорційно до часу, протягом якого діяли такі обставини.

12.2. Якщо обставини, зазначені у п. 12.1. цього Договору, триватимуть більше 30 (тридцяти) календарних днів, то кожна із Сторін має право розірвати цей Договір, письмово повідомивши іншу Сторону за 10 календарних днів до дати розірвання 
13. Строк дії договору
13.1. Договір набуває юридичної сили:

a) для PRO Development – з моменту його оприлюднення на Сайті;

b) для Замовника – з моменту прийняття його Замовником у відповідності до
Розділу 3 цього Договору,

c) та діє до повного виконання зобов'язань Сторонами.

13.2. Умови Договору діють доти, доки не будуть змінені або відкликані PRO Development.

13.3. Припинення дії даних умов Договору не вплине на будь-які юридичні права, зобов'язання та відповідальність, які діяли для Замовника і PRO Development і виникли до моменту припинення дії умов Договору.

Інформація про виконавця - PRO Development:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮДЕКС»
Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37-41
IBAN: UA333052990000026009005000236 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Код ЄДРПОУ 43612888
prodevelopment@udex.pm
Директор ТОВ «ЮДЕКС», що діє на підставі Статуту
___________________ /Бевза В.А./
м.п.